RODINNÉ DOMKY

oceňování rodinných domů, chat, chalup, garáží

BYTOVÉ DOMY

oceňování bytů, bytových domů, nebytových prostor

LESY A VODNÍ PLOCHY

oceňování lesů, trvalých porostů, rybníků a vodních ploch

POZEMKY A JINÉ

ooceňování pozemků, budov, hal, rozestavěných objektů, věcných břemen, atd.

SLUŽBY

Tržní oceňování nemovitostí (zjištění tržní neboli obvyklé ceny nemovitostí)

 • pro účely úvěrového řízení u bank - ocenění RD, bytů, pozemků, bytových domů, chat, hotelů, penzionů, rekreačních zařízení do 20 lůžek, skladových hal, administrativních budov příp. provozních objektů
 • pro účely dědického řízení
 • pro jiné účely potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko-právního vypořádání, pro potřeby exekučního řízení, pro ekonomickou analýzu apod.

Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů (zákon č.151/1997 Sb. a aktuální oceňovací vyhlášky)

Obvykle pro účely převodů nemovitostí na nové vlastníky (koupě, prodej, darování, směna a podobně) a také pro potřeby ocenění podle zvláštních předpisů (vklad do účetnictví), příp. jiné.

Provádím oceňování těchto nemovitostí:

 • oceňování rodinných domů, chat, chalup, garáží, bytů, bytových domů, nebytových prostor
 • oceňování budov a hal
 • oceňování rozestavěných objektů
 • oceňování veškerých druhů pozemků
 • oceňování lesů a trvalých porostů
 • oceňování rybníků a vodních ploch
 • oceňování lesů
 • oceňování věcných břemen

CENÍK

Níže uvedené ceny odhadce jsou pouze orientační, konečná částka bude stanovena při osobní konzultaci dle rozsahu a náročnosti odvedených prací.

Druh nemovitosti Stanovení tržní ceny Stanovení vyhláškové ceny
rodinný dům od 4 500,- od 5 000,-
byt od 3 500,- od 4 000,-
chata od 4 500,- od 4 500,-
budova, hala od 6 000,- od 6 000,-
bytový dům od 6 000,- od 6 000,-
garáž od 3 000,- od 3 000,-
pozemek od 2 500,- od 2 500,-

INFO

Užitečné informace

Ceny se stanovují podle podle prodejnosti, kdy se určuje obvyklá neboli tržní cena nemovitosti nebo podle vyhlášky Ministerstva financí ČR (oceňování podle cenového předpisu)a to v těchto případech:

 • při úvěrovém řízení: jedná se o oceňování pro potřebu peněžního ústavu, kde peněžní ústav vyžaduje záruku. V současné době každý peněžní ústav – banka, má seznam smluvních znalců, kteří mohou ocenění pro zástavu provést podle stanovené metodiky. Jsou i případy, kdy se respektuje do určité výše ceny nemovitosti i jiný znalec. Ocenění se provádí v ceně obvyklé a lze ocenit i stavby nedokončené vč. ceny budoucí dle projektové dokumentace tvořící součást stavebního povolení, tedy potvrzené stavebním úřadem. Peněžní ústavy při tom zpravidla půjčují jen do 60-80 z ceny zjištěné při ocenění
 • při daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti: tedy s kupní smlouvou se zpracovává znalecký posudek (odhad) pro potřebu Finančního úřadu a ke stanovení výše daně z převodu nemovitosti. Zde se posuzuje výše ceny nemovitosti podle kupní smlouvy a podle ceny z posudku zpracovaného podle vyhlášky MF ČR. Daň z převodu nemovitostí je vypočtena z ceny, která je z těchto dvou cen vyšší
 • při darování mezi občany zařazených ve III. kategorii dle zák. o dani dědické: tedy s darovací smlouvou se zpracovává znalecký posudek (odhad) podle vyhlášky MF ČR pro stanovení ceny darované nemovitosti a pro potřebu finančního úřadu ke stanovení výše daně darovací 
 • při dědickém řízení: znalecký posudek příp. odhad vyžaduje soudní komisař, který dědictví vyřizuje z pověření Okresního soudu. U dědického řízení se provádí ocenění dle vyhlášky MF ČR a stanovuje se návrh ceny obvyklé, která vychází z porovnání s jinými prodanými nemovitostmi. Návrh ceny obvyklé se zpracovává pro účely přiměřeného vypořádání dědiců v rámci dědického řízení. Stav nemovitosti a použitá vyhláška MF ČR musí být respektovány k datu úmrtí. Znalecký posudek příp. odhad v tomto případě opatřují dědicové

KONTAKT

2014 © www.f2fcreative.com. Všechna práva vyhrazena.